Priestor pre film

Novinky

Štatút súťaže Facebook a Instagram

25. November 2023 Organizátor súťaže(ďalej len „Organizátor“)
 • Obchodné meno: FILMTOPIA s.r.o.
  Sídlo: Lovinského 39, 811 04 Bratislava
  IČO: 46 819 002
  IČ DPH: SK2023596058

  Vyhlásenie súťaže

Ak súťažný príspevok Organizátora neuvádza inak, jeho uverejnenie prostredníctvom Facebook stránky alebo instagramového profilu Organizátora predstavuje vyhlásenie novej súťaže (ďalej len „súťaž")

P
ravidlá súťaže

Každá súťaž bude mať súťažné podmienky tvorené uverejneným súťažným príspevkom Organizátora.

Trvanie súťaže

Termín konania súťaže bude uvedený v jednotlivom súťažnom príspevku Organizátora na jeho Facebook stránke alebo Instagrame.

Účastník súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, a ktorá na základe splnenia podmienok účasti v súťaži má záujem udeliť Organizátorovi súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov. Maloletí starší ako 16 rokov sa môžu súťaže zúčastniť len s predchádzajúcim súhlasom svojho zákonného zástupcu. Účasť v súťaži je dobrovoľná. Účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami ako aj súhlas so spracovaním jeho osobných údajov na účely účasti v súťaži.

Do každej súťaže sa účastník súťaže môže zapojiť len jedenkrát, a to spôsobom uvedeným v súťažnom príspevku Organizátora. Z účasti na súťaži sú vylúčení Organizátor, zmluvní partneri Organizátora podieľajúci sa na organizácii súťaže, ich zamestnanci, spoločníci, osoby oprávnené konať v mene Organizátora a zmluvných partnerov Organizátora podieľajúcich sa na organizácii súťaže.

Výhra

Organizátor poskytne do každej súťaže jednu alebo viac výhier, ktorých druh a počet oznámi v súťažnom príspevku. Spôsob určenia výhercu bude stanovený v konkrétnom súťažnom príspevku.

Každý účastník súťaže je povinný Organizátorovi poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť potrebnú na oznámenie a doručenie výhry, a to najmä uvedením správnych osobných a kontaktných údajov po oznámení výhry, inak stráca právo na výhru a zo súťaže je vylúčený.

O presnom spôsobe doručenia výhry bude výherca informovaný Organizátorom prostredníctvom súkromnej Facebook správy, instagramovej správy, e-mailom alebo telefonicky. Organizátor odošle výhru výhercovi súťaže najneskôr do 30 dní, odkedy výherca súťaže poskytol Organizátorovi súťaže kompletné kontaktné údaje potrebné na doručenie výhry prostredníctvom poštového doručovateľa. Ak výherca zásielku obsahujúcu výhru neprevezme, a to ani v dodatočnej odbernej lehote určenej poštou, stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech Organizátora bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany Organizátora.

Záverečné ustanovenia

 • Každý súťažiaci účasťou na súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Meta nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na súťaži spoločnosti Meta takéto záväzky ani nevznikajú.

  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom alebo Instagramom a nie je s Facebookom alebo Instagramom inak spojená.

  V Bratislave, dňa 29.01.2024

 

Štatút súťaže Facebook a Instagram